Dr Sanjay Ramteke
President

Dr. Neeraj Baheti
Secretary

Dr Piyush Kherde
Treasurer

 

Exe. Committee Members

Dr. Neha Bhave

Mrs. Sayali Maste

Mr. Ritesh Awasthi

Mrs. Jaya Shewalkar

Dr. Rakesh Dhoke

Dr. Vinit Wankhede

Dr. Amrit Bansod

Mrs. Sandhya Durge

Dr. Abhishek Wankar

Dr. Sachin Joshi

Adv V. N. Patil

Permanent Invitees

Dr. Sudhir Bhave

Dr. Chandrashekhar Meshram

Dr B D Deshmukh

Smt. Nandini Deshmukh

Dr. Praful Shembalkar